CIELE


Záchranárske činnosti

• zabezpečenie prvej pomoci vyškolenými záchranármi formou asistenčnej záchrannej služby na kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach pre verejnosť
• zabezpečenie asistenčnej záchrannej služby a doprovod chorých pri návšteve zdravotníckych zariadení
• poskytovanie záchranárskych prác: vodné, vo výškach, potápačské, so psovodmi, pri živelných katastrofách a pohromách, v náročnom teréne a pod.
• zúčastňovanie sa na činnostiach v oblasti záchranárskych prác 

Aktivity a vzdelávanie

• prezentujeme aktivity Regionálnej záchrannej služby na verejných podujatiach, školách, predškolských zariadeniach a pracoviskách, a to najmä formou ukážok poskytovania prvej pomoci, zdravotnou výchovou
• poskytovannutujeme informačné a vzdelávacie materiály
• zabezpečujeme výchovu a vzdelávanie prostredníctvom organizovania odborných školení, seminárov, vzdelávacích aktivít, kurzov a metodicko-taktických cvičení
• uskutočňujeme súťaže a spoločenské podujatia

Automatický externý defibrilátor (AED)

• zvyšovanie povedomia a dôležitosti AED
• prezentácia ukážok práce s AED
• presadzovanie širšej dostupnosti AED na miestach na verejných priestranstvách

Odborná činnosť

• rozširovanie vedecko-technických poznatkov a skúseností a napomáha pri ich uplatnení v praxi
• propagáciu nových smerov a metód práce v oblasti záchranárstva a poskytovania prvej pomoci
• poskytuje im poradenskú činnosť v oblasti záchranárstva, prevencie ochrany zdravia a poskytovania prvej pomoci a civilnej ochrany
• spolupráca s inštitúciami, organizáciami a združeniami z oblasti záchranárstva, prevencie ochrany zdravia a poskytovania prvej pomoci a civilnej ochrany
• poskytovanie konzultačnej a poradenskej činnosti;
• manažment krízového riadenia a činnosti v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva
• posudzovanie činností v oblasti záchranárskych prác

Ochrana životného prostredia

• chránime životné prostredie a dbáme na dodržiavanie udržateľného životného štýlu

Za účelom napĺňania cieľov aktívne spolupracujeme s inými organizáciami, združeniami alebo spoločnosťami či inštitúciami v rámci Európskej únie.