2%


POSTUP PRE ZAMESTNANCOV
• Do 15.02. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Nezabudnite zaškrtnúť, že chcete darovať 2% z dane.

• Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

• Na Potvrdení o zaplatení dane je uvedený dátum zaplatenia dane.

• Na Potvrdení o zaplatení dane je uvedená čiastka o výške zaplatenej dane, z ktorej si vypočítate 2% – to je čiastka, ktorú môžete v prospech Regionálnej záchrannej služby poukázať (táto čiastka musí byť vyššia ako 3,00 €).

• Ak ste v uplynulom roku (kalendárny rok pred rokom v ktorom podávate daňové priznanie / zdaňovacie obdobie) odpracovali ako dobrovoľník minimálne 40 hodín, a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech prijímateľa poukázať 3% z výšky zaplatenej dane (namiesto len 2%). Pre potvrdenie kontaktujte vašu organizáciu, ktorá Vám s potvrdením o dobrovoľnej práci rada pomôže (môže to byť čas odpracovaný aj vo viacerých organizáciách a ten sa zrátava).

AKO VYPLNIŤ TLAČIVO

• do tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní dane" vyplňte Vaše osobné údaje

• do riadku č. 12 vo Vyhlásení vpíšete sumu z riadku č. 24 z Potvrdenia o zaplatení dane

• do riadku č. 13 vo Vyhlásení vypočítate 2 percentá z riadku č. 12 a zapíšete sumu, ktorú matematicky zaokrúhlite
S účinnosťou od 1.1.2020 sa zaviedol jednotný postup zaokrúhľovania, a to matematicky s presnosťou na dve desatinné miesta, pričom druhá číslica za desatinnou čiarkou sa upraví podľa číslic, ktoré nasledujú po nej tak, že
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica menšia ako päť, zostáva bez zmeny,
– zaokrúhľovaná číslica, po ktorej nasleduje číslica päť alebo číslica väčšia ako päť, sa zväčšuje o jednu.

• v riadku č. 14 napíšete dátum z riadku č. 26 z Potvrdenia od zamestnávateľa. Ak dátum na Potvrdení chýba, vpíšete dátum 31.3.202x (x - doplňte príslušný aktuálny rok, v ktorom podávate daňové priznanie, napr. 2021)

• do Vyhlásenia vpíšete už len aktuálny dátum, miesto a Váš podpis

• obe vyplnené tlačivá, Potvrdenie a Vyhlásenie, je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Daňový úrad podľa príslušného trvalého bydliska zamestnanca/daňovníka, najneskôr do 30.4. daného roka.

Ak by ste mali akékoľvek otázky, alebo nemáte čas, kontaktujte nás a my Vám pomôžeme alebo to za Vás radi vybavíme.